top of page

SOFTTECH VENTURES TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ’NİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA ve AÇIK RIZA METNİ

Bu metin, kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun (“Kanun”) 10. maddesi çerçevesinde aydınlatılmanızı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Softtech Ventures Teknoloji Anonim Şirketi (bundan sonra “Şirket” veya “Softtech Ventures” olarak anılacaktır), tarafınızdan elde edilen kişisel veriler bakımından, Kanun uyarınca veri sorumlusu sıfatına haizdir. İşbu Aydınlatma ve Açık Rıza Metni ile söz konusu Kanun uyarınca İnternet Sitesi (bundan sonra “Platform” olarak anılacaktır) bağlamında Softtech Ventures tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında işbu metni okuyan ve kabul eden veri sahiplerinin (“Veri Sahibi”) aydınlatılması ve aşağıda 3. maddede belirtilen durumlar için açık rızalarının temini hedeflenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Softtech Ventures, Platform üzerinden beyan ettiğiniz (kimlik verisi, iletişim bilgisi, finansal bilgi, müşteri bilgisi, müşteri işlem bilgisi, lokasyon bilgisi, görsel ve işitsel veri, talep/şikayet yönetimi bilgisi, pazarlama bilgisi, rehber aktarımı, belge ve kontrat yönetimi, merkezi portföy yönetimi özel numara tahsisi, kullanım verileri ve sık kullananlar verileri) veya kayıt ya da iletişim formlarını kullanarak paylaştığınız kişisel verilerinizi aşağıda sıralanan amaçlarla; 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde işleyebilecektir.

Kişisel verilerinizin işleme amaçları;

 • Platform üzerinden yararlanmak istediğiniz, talep ettiğiniz ürün ve hizmeti sunmak,

 • Size uygun avantajlı üyelik, kampanya, hizmet ve ürünlerin hızlı ve en doğru şekilde belirlenmesi gibi olanaklar sağlamak ve tarafınızın kullanımına sunmak için gerekli her türlü işlemi yerine getirmek,

 • Softtech Ventures tarafından sunulan diğer ürün ve hizmetlerin beğenileriniz, kullanım alışkanlıklarınız ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önermek bunları raporlamak,

 • Sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin destek vermek,

 • Bir sonraki hizmet ve ürün talebinizde profil kaydınızı hazır bulundurmak,

 • Softtech Ventures sponsorlarına, destekçilerine, iş ortaklarına ve anlaşmalı kurumlarına ilişkin içerikler, ürünler, olanaklar ve yenilikler hakkında tarafınızı haberdar etmek,

 • Ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek, yönetim ve iletişim faaliyetlerini ve stratejilerini doğru olarak planlamak, yürütmek ve yönetmek,

 • Hizmetlerin iyileştirilmesi için kimlik ifşa edilmeden istatistiksel çalışmalarla değerlendirilerek analiz yapmak,

 • Uygulamada oluşan hataları gidermek,

 • Talep edeceğiniz bilgi, etkinlik ve hizmetlerle ilgili tarafınızı bilgilendirmek ve talep veya şikâyetlerinizi yönetmek, yerine getirmek,

 • Şirket tarafından muhafaza edilen kişisel verilerinizin güvenliğinin teminini sağlamak ve bu amaçla verilerinizi muhafaza etmek üzere aktarmak,

 • Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalama/yedekleme yapmak,

 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesinin sağlamak,

 • KVKK’da belirtilen mevzuata uygun olmak şartı ile diğer amaçlarla işlenmektedir.

Kişisel verileriniz hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmekte, doğru ve gerektikçe güncel tutulmakta, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü kullanılmakta ve hukuka uygun olarak belirlenen saklama süresi boyunca muhafaza edilmektedir. Softtech Ventures tarafından kişisel verilerin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere https://www.softtechventures.com adresinde yer alan Softtech Ventures Teknoloji Anonim Şirketi Tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Politika’dan ulaşılabilecektir.

​​

2. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Uygulama içerisinde doldurmuş/vermiş olduğunuz formlar ve bilgiler, tarafımıza posta, e-posta, faks ve benzeri ortamlarda iletmiş olduğunuz bilgiler, tarafımızla yapacağınız sesli görüşmeler veya bizzat Şirketimiz’de yapacağınız görüşmeler aracılığıyla toplanmaktadır. İşbu bilgilendirmede belirtilen yöntemlerle toplanan verilerinizin toplanmasında dayanılan hukuki sebepler, verinin niteliğine uygun olarak Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde belirtilen amaçlarla, sözleşmenin ifası için veri işlemenin zorunlu olması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebeplerinden biri uyarınca işlenir.

3. Kişisel Verilerinizin Paylaşılması

3.1. Danışmanlık ve Yardımcı Hizmet Sağlayıcıları

Softtech Ventures tarafından toplanan kişisel verileriniz; KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde ve Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması, Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimiz’in hizmet ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimiz’in politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarını gerçekleştirmek için kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla, bilişim teknolojileri, güvenlik, çağrı merkezi, teknik ve lojistik gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilerle; işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş ortaklarıyla, bankalarla, finans kuruluşlarıyla; hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofisleriyle, danışmanlık firmalarıyla ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile paylaşılabilecektir.

3.2. Ajanslar ve Reklam Verenler

Verilerin bir kısmı, reklamların hedef kitleye uyarlanabilmesini sağlamak amacıyla, yalnızca diğer kullanıcılara ait bilgilerle birlikte toplu olarak anonimleştirilmiş bir şekilde reklam verenlerle paylaşılabilir. Anonimleştirilmiş veriler ilgilisiyle eşleştirilemeyecek veriler olup, kimlik bilgilerinizi içermez ya da kimliğinizi belirlenebilir kılmaz. Anonimleştirilmiş verilerde gizliliğiniz güvence altındadır.

3.3. Yurt Dışına Aktarım

Softtech Ventures tarafından Uygulama kapsamında hizmet verebilmek için 3. kişilerden bulut bilişim hizmeti alınmakta ve verileriniz bulut ortamda tutulmaktadır. Bu nedenle işbu Aydınlatma Metni’ne konu kişisel verilerinizin bulut ortamın (server) yurtdışında bulunması nedeniyle KVKK 9. madde hükmüne uygun olarak yurtdışına da aktarıldığını belirtiriz.

* Verilerin aktarılması gereken kişi ya da kurumlar 3. madde altında sayılan birden fazla kategoriye dahil olabilir. Böyle bir durumda, her bir aktarım kendi içerisinde ayrı ayrı değerlendirilir ve bu doğrultuda işleme alınır.

4. Kişisel Verilerinizin Güvenliği

Kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak işlenmesini ve güvenli şekilde saklanmasını sağlamak ve kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek amacıyla, Softtech Ventures uygun güvenlik düzeyini sağlamak için gereken her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

​​

5. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kullanıcı Hakları

Şirketimize başvuru yaparak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,

 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiziniz.

 

Başvurunuzu https://www.softtechventures.com adresinde yer alan Kişisel Veri Başvuru Formumuzu doldurarak gerçekleştirebilirsiniz.

Başvuru yönteminin 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan usul ve esaslarına uygun olarak kimliğinizi gösteren belgeler ile birlikte Esentepe Mahallesi Talat Paşa Cad. No:5/1 Şişli/İstanbul adresine ıslak imzalı olarak; ya da softtechventures@hs02.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz. Ayrıca tarafımıza daha önce bildirilen ve Softtech Ventures sistemine kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle kvkk@softtechventures.com e posta adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır. Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Softtech Ventures’in taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

İşbu Aydınlatma ve Açık Rıza Metni, güncel tutulmak ve ilgili mevzuata uygun hale getirilmek üzere Softtech Ventures tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde, Softtech Ventures İnternet Sayfasında metnin en güncel haline yer verilecek olup mevcut metnin değiştirilmesinden sonra Softtech Ventures’in hizmet ve/veya uygulamalarını kullanmaya devam etmeniz halinde yapılan değişiklikleri kabul ettiğiniz varsayılır. Softtech Ventures’in değişiklik yaptığı metin hükümleri Platform’da yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

bottom of page