top of page

SOFTTECH VENTURES TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN ÇALIŞAN ADAYI

AYDINLATMA METNİ VE MUVAFAKATNAME

 

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, Softtech Ventures Teknoloji Anonim Şirketi (“Şirket”)’ne yapılan iş başvuruları vasıtasıyla toplanan kişisel verilerin işlenmesi konusunda usul ve esaslara ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amacı ile hazırlanmıştır.

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında yer alan hususlara ilişkin detaylı bilgilere www.softtechventures.com adresinde yer alan Softtech Ventures Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan erişilebilmektedir.

1. Tanımlar

İşbu Aydınlatma Metninde kullanılan ve metnin bütünlüğü açısından açıklanması gereken tanımlar aşağıdaki gibidir:

 

Kişisel Veri                                      : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

 

Toplanan ve İşlenen

Kişisel Veriler                                 : Ad-soyad, T.C. kimlik numarası, medeni hali, doğum tarihi, doğum yeri, uyruk, cinsiyet, eğitim durumu, askerlik bilgileri, adres bilgileri, mesleki deneyim bilgileri, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri, özgeçmiş detayları, sağlık bilgileri, referans bilgileri.

 

 

Veri Sahibi                                       : Kişisel verisi işlenen gerçek kişi (“Çalışan Adayı”).

 

Kişisel Verilerin İşlenmesi          : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

 

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Toplanan kişisel verileriniz, iş başvurusu talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, uygun olmadığınıza karar verildiği takdirde benzer pozisyonlarda değerlendirmek amacıyla, insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi amaçlarıyla ve ayrıca Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişiler ile hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesinin temini amacıyla; ticari ve iş stratejilerimizin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin uyguladığı işe alım ilkelerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesi konusunda detaylı bilgilere; www.softtechventures.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Softtech Ventures Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

3. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı

Toplanan kişisel veriler, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, yurt içi ve yurt dışında bulunan Şirket iştirak ve bağlı ortaklıklarına, yurt dışında bulunan bulut sağlayıcısına ve Şirket politikası gereği Softtech Ventures Teknoloji Anonim Şirketi’nin %100 oranındaki hissedarı Softtech Yazılım Teknolojileri Araştırma Geliştirme ve Pazarlama Ticaret Anonim Şirketi’ne aktarılabilmektedir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, iş akdinin kurulması ile işe uygunluk ve yetkinlik değerlendirmesi süreçlerine ilişkin meşru menfaat gibi hukuki sebeplere dayanılarak iş başvurusu yapmanıza imkan tanıyan internet sitemizdeki başvuru formu ve iş başvurusu yaptığınız ilgili kariyer siteleri vasıtasıyla veya fiziki ortamda, video konferans, telefon gibi araçlarla veya yüz yüze mülakat yapılan hallerde, mülakat sırasında, aday tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontroller ile şirketimiz tarafından yapılan araştırmalar sırasında toplanmaktadır. Bu hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 4. maddesinde belirtilen ilkeler ve 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5. Kişisel Verilerin Saklama Süresi

Şirket, Çalışan Adayı tarafından sağlanan kişisel verileri, iş akdinin kurulması ilişkisi süresince ve herhalde işbu Muvafakatname’nin imza tarihinden itibaren 2 yıl boyunca saklayacak ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’in 11. maddesi uyarınca kişisel verileri imha etme yükümlülüğünün ortaya çıktığı tarihi takip eden ilk periyodik imha işleminde, kişisel verileri imha edecektir.  Periyodik imhanın gerçekleştirileceği zaman aralığı, veri sorumlusu tarafından kişisel veri saklama ve imha politikasında belirlenecek olup bu süre her halde 2 yılı geçmeyecektir.

6. Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından www.softtechventures.com adresinde yer alan Softtech Ventures Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen yöntemlerle iletilmesi halinde, 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Yukarıda bulunan 6 maddeden oluşan Aydınlatma Metnini aşağıda belirttiğim tarihte temin ettiğimi; okuduğumu, incelediğimi, değerlendirdiğimi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’a uygun olarak Softtech Ventures Teknoloji Anonim Şirketi tarafından kimlik bilgilerim, iletişim bilgilerim, fiziksel mekan bilgilerim, özlük bilgilerim, görsel ve işitsel bilgilerim olmak üzere kişisel verilerimin Aydınlatma Metni’nde belirtilen açık rızamın alınmasını gerektiren amaçlarla ve sürelerde toplanmasını, depolanmasını, kaydedilmesini, işlenmesini, güncellenmesini, periyodik olarak kontrol edilmesini, veri tabanında tutulmasını ve gerektiği takdirde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve iş ilişkimizin gereği olarak çözüm ortağımız olan üçüncü kişilerle paylaşılmasını ve kişisel verilerimin bunlar tarafından da tutulmasını ve saklanmasını,

bottom of page